مرکز فشار خون ریوی تهران

دکتر مجید ملک محمد   

فوق تخصص ریه- استادیار دانشگاه  

 

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای چهارشنبه ساعت 12

مکان: دارآباد- بیمارستان مسیح دانشوری 

دکتر بابک شریف کاشانی 

متخصص قلب- فلوشیپ نارسایی قلب- دانشیار دانشگاه 

 

 

 

 

 

دکتر ضرغام احمدی   

فوق تخصص جراحی قلب- دانشیار دانشگاه