مرکز فشار خون ریوی اصفهان

 دکتر احمد میردامادی متخصص قلب- فلوشیپ اکوکاردیوگرافی- استادیار دانشگاه

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای سه شنبه ساعت 9.30 الی 11 صبح

مکان: بیمارستان شریعتی- طبقه دوم- درمانگاه قلب