سامانه ثبت بیماران فشار خون ریوی و آمبولی ریه


از آنجائیکه بحث فشار خون ریوی در طی سال های گذشته به طور جدی تر مطرح شده است لذا جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به این بیماران و همچنین افزایش سطح علمی در این زمینه بین پزشکان در سراسر کشور تاکنون دو کنگره بین لمللی برگزار شده است که جهت رسیدن به اهداف فوق و ارزیابی مشکلات و تسهیل در کمک به رفع آنها لزوم ثبت داده ها و جمع آوری اطلاعات این بیماران می رود. لذا سامانه فوق جهت ثبت و جمع آوری داده های این بیماران و همچنین اطلاع رسانی و معرفی مراکز فشار خون ریوی در سراسر کشورراه اندازی شده است که امید است در طی سالهای آینده منشاء ارائه خدمات بهتر و کاهش مرگ و میر در این حوزه گردد. از ویژگیهای مهم این سامانه ارائه فرصت به محققین جهت استفاده از این داده ها در انجام امور تحقیقاتی می باشد که شرایط ثبت داده ها و یا استفاده از این داده ها جهت امور تحقیقاتی در قسمت راهنمای کاربران ذکر شده است .تمام پزشکان از سراسر کشور امکان استفاده ازاین داده ها را با رعایت موازین و شرایطی که در مراحل ثبت نام ذکر شده را خواهد داشت. 

دکتر فرید رشیدی-
مسئول برنامه بیماریهای عروق ریوی انجمن ریه ایران

جهت ثبت نام و استفاده از امکانات سامانه اینجا کلیک کنید